TANSSINTAHDIN VIIKKORYHMIEN OPETUKSEN PERUSTEET

TANSSINTAHDIN VIIKKORYHMIEN OPETUKSEN PERUSTEET

YLEISTÄ

Tanssikoulu TanssinTahdin toiminnan keskeinen tavoite on on järjestää pedagogisesti laadukasta opetusta paikkakunnalle, jossa tanssitoimintaa on vähän tai ei ollenkaan. Haluamme tuoda tanssinharrastamisen kodin lähelle ja tarjota lapsille ja nuorille opetusta, joka kestää laatuvertailussa isojen tanssikoulujen ja -keskusten opetuksen. Tanssikoululla on erinomainen verkosto, jonka avulla se pystyy omien resurssien loppumisen jälkeen ohjaamaan oppilaita eteenpäin isompiin tanssikeskuksiin. Tämä on edessä viimeistään siinä vaiheessa, kun oppilaalle herää halu tehdä tavoitteellisesti töitä useamman kerran viikossa – siihen eivät pienen paikkakunnan resurssit tule enää riittämään.

Kauden päätteeksi pyritään kaikilla paikkakunnilla järjestämään tilaisuus, jossa oppilaat saavat esiintyä ja johon vanhemmat ja muut läheiset pääsevät katsomaan osaamisen kehittymistä. Tilaisuus voi olla avoimet ovet tuntitilanteeseen, oman paikkakunnan ryhmien pieni illanvietto tai isompi näytös, johon on kutsuttu ulkopuolisiakin mukaan. Tanssi on esittävää taidetta ja esiintyjyys kasvaa esiintymällä, joten nämä tilaisuudet ovat tanssijan polulla tärkeitä virstanpylväitä!

OPETTAJAT

Tanssikoulumme opettajat ovat koulutettuja ammattilaisia, joilla on taito toteuttaa opetusta kulloisenkin ryhmän tarvitsemalla tavalla. TanssinTahdin opettajat saavat olla persoonia, joista jokainen lähestyy opetusta omalla tavallaan ja tekee tanssitunneista oman näköisiään ja jokainen tuo opetukseen omat mausteensa oman taustansa kautta.  Pidämme parhaamme mukaan pitää huolen siitä, että opettajien pedagoginen osaaminen on hyvällä tasolla jo heidän aloittaessaan koulussamme ja autamme opettajiamme kehittämään sekä taidollista osaamistaan että omaa opettajuuttaan kouluttamalla heitä sisäisesti.

Opettajat suunnittelevat tunnit itsenäisesti saaden suunnitteluun kaiken tarvittavan avun Lissulta ja Maikilta; osa opettajista toimii täysin itsenäisesti, osa käyttää TanssinTahdin materiaalipankkia ja suunnitteluapua aktiivisesti hyväkseen. Kannamme yhdessä vastuun siitä, että lukukausi on suunniteltu toimivaksi ja että sille on asetettu selkeät tanssilliset tavoitteet, joiden avulla taataan paras mahdollinen oppimisympäristö koulun kaiken ikäisille oppilaille.

TANSSINTAHDIN OPETUKSEN PERUSTEET

Tanssitunnilla harjoiteltavat teemat

Tanssin opettaminen perustuu tiettyihin teemoihin, jotka pysyvät samoina kaikenikäisten ja –tasoisten tanssijoiden tunneilla. Opettajan ammattitaitoon liittyy se, että teemaa käsitellään ikä- ja tasoryhmälle sopivalla tavalla ja että oppimista rakennetaan siten, että haastavampia asioita rakennetaan teemoihin liittyvien perusasioiden päälle ja että asioita yhdistellään oppilaan tasolle sopivalla tavalla.

Tuntien teemat liittyvät tanssin ydinasioihin: Keho, musiikki ja kommunikaatio —näitä yhdistelemällä päästään tanssimaan erilaisia tanssiaskelikkoja ja –tyylejä.

Alle kouluikäiset  

Kaikkia asioitaharjoitellaan perusmuodossa, lisäten haastetta ryhmän ja yksilöiden mukaan. Tunneilla tehdään paljon eri tanssityyleihin ja –lajeihin valmistavia pieniä tansseja ja tanssileikkejä. Voi olla, että vanhemmasta tuntuu että  varsinainen TANSSIMINEN on lasten tunneilla liian pienessä roolissa. Mutta valmiissa pienissätansseissa, pienissä koreografioissa, luovassa tanssissa päästään harjoittelemaan perustaitoja ja tämä mahdollistaa jatkossa taitojen varioimisen ja varsinaisen tanssituntimateriaalin mukaan ottamisen. Jokainen opettaja omalla tavallaan ja jollakin taaperoryhmällä on kenties paljon musiikkiin tehtyjä valmiita tanssipätkiä kun taas jossakin toisessa ryhmässä keskitytään enemmän opettelemaan asioita tanssileikkien ja luovan tanssin kautta. Tenavien ryhmässä ruvetaan viimeistään lukukauden lähestyessä loppua viemään tuntia enemmän kohti ”oikeaa tanssituntia”, jossa samoja asioita harjaannutetaan ja syvennetään tanssisarjojen kautta ja tunnin rakenne rupeaa muistuttamaan tanssitunnin rakennetta lämmittelyineen, tekniikkasarjoineen, salin poikki- harjoitteineen ja tanssisarjoineen.

Lisäksi alle kouluikäisten tunneilla opetellaan toimimaan yhteisten sääntöjen mukaan opettajan ohjeita noudattaen. Osa lapsista osaa tämän jo harrastuksen aloittaessaan, osa opettelee tätä useamman viikon ajan, osalla voi olla asian kanssa hankaluuksia koko kauden ajan. Lapsia opetetaan työskentelemään keskittyneesti yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Tanssitunneilla lapset ovat keskenään opettajan kanssa, mutta opettajat tekevät erillisiä ratkaisujaan asian suhteen, mikäli kokevat sen tarpeelliseksi.

Kouluikäiset, nuoret ja aikuiset

Näissä ryhmissä ydinasioina ovat edelleen samat asiat kuin alle kouluikäisillä. Mikäli eri teemojen perusteet ovat oppilailla jo olemassa, asioita harjoitutetaan haastavampien tehtävien avulla ja tuntien leikinomaisuus muuttuu ”totisemmaksi tekemiseksi”. Jokaisella tunnilla pyritään pitämään mukana lämmittely, tekniikkaosio, luova osio, pari- tai ryhmätyöskentely ja näitä sekä perustaitoja sovelletaan tunnin lopuksi tanssittavassa sarjassa.

Tanssilajikohtainen painotus on mainittu ryhmän nimessä ja asioita harjoitetaan pääosin kyseiselle tanssilajille tyypillisen liikemateriaalin kautta.  Oppilaille pyritään kuitenkin antamaan laaja-alaista kokemusta tanssilajien tai yhden tanssityylin eri mahdollisuuksista, jotta monipuolisuus kehittyy koko ajan ja jotta oppilaat oppivat arvostamaan kaikkia tanssityylejä ja -lajeja yhtä paljon.

OPETUKSEN YDINASIAT

KEHO (motoriset perustaidot)

Motoriset perustaidot ja niiden kehittyminen luovat perustan tanssijan liikkumiselle. Perustaidot tulisi oppia hallitsemaan ennen kouluikää, sen jälkeen taitoja voidaan varioida ja yhdistellä. Näitä ovat tasapainotaito, liikkumistaidot ja käsittelytaidot. Tasapainotaitojen kehittyminen luo perustan muille motorisille taidoille. Liikkumistaitoja ovat taidot, joilla liikutaan tilassa eri tavoin ja erilaisin askelikoin. Käsittelytaidoissa käsitellään erilaisia välineitä.

Motoriset taidot voidaan jakaa karkeamotorisiin ja hienomotorisiin taitoihin ja ne voidaan luokitella avoimiksi tai suljetuiksi taidoiksi. Karkea-ja hienomotoriikka eivät ole toisensa poissulkevia, vaan taidot voidaan mieltää jatkumoksi, jossa nämä edustaa sen päitä. Mikäli ympäristö on vakaa eikä se muutu taidon toteuttamisen aikana, puhutaan suljetuista motorisista taidoista. Mikäli taito toteutetaan epävakaassa ympäristössä on kyse avoimesta taidosta. Taidot voidaan myös jakaa erillis-, sarja- ja jatkuviin taitoihin. Erillistaidot sisältävät yhden erillisen liikkeen, jolla on selkeä alku ja loppu. Sarjataito sisältää kaksi tai useampia yhteen sovitettua yksittäistä taitoa.Jatkuva motorinen taito tarkoittaa toistuvaa taitoa. Edellisten lisäksi taidot voidaan vielä jakaa sen mukaan, onko suoritetaanko taitoa yksin vai muiden kanssa.

Tanssitunneilla asioita harjoitellaan viemällä motorista taitoa eri tanssilajien sisään, jolloin kehon olemus, liikkeen dynamiikka ja askelikot erottavat lajeja toisistaan vaikka pohjalla ovat samat taidot.

MUSIIKKI

Tanssiminen ei välttämättä vaadi ulkoapäin tulevaa musiikkia, mutta useimmissa tanssilajeissa soiva musiikki määrittelee myös lajin tyyliä. Tanssitunneilla musiikista ja rytmiikasta opetellaan tunnistamaan tasa-ja kolmijakoinen syke, musiikin perusiskut sekä poimimaan musiikista tanssilajin näkökulmasta olennaisia asioita.

KOMMUNIKAATIO

Kommunikaatiolla TanssinTahdin tunneilla on kolme osa-aluetta: 1) minä, 2) minä ja sinä, 3) me. Perusasioita työstetään siis yksin, kaksin ja ryhmässä. Minuutta pyritään myös vahvistamaan luomalla oppilaille positiivisia oppimiskokemuksia antaen sopivasti haastetta, mutta pitäen huoli, että oppimista pääsee tapahtumaan. Kommunikaatiota tapahtuu tanssitunnilla opettajan ja oppilaiden välillä ja oppilaiden kesken sekä ryhmässä että yksilötasolla, lisäksi vanhemmat ovat tärkeänä osana mukana tanssituntien kommunikaatiossa.

____________________________________________________________________________

Lähteet:

Jaakkola. 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu.

Kontturi-Paasikko. 2012. Parin kanssa paremmin.

Rintala, Sääkslahti. 2016. 3-10 –vuotiaiden lasten motoriset perustaidot. Liikunta&Tiede 53.

Liity TanssinTahdin postituslistalle niin saat kuukausittaisen jäsenkirjeen ja muutakin tanssiin liittyvää postia.

Liity TanssinTahdin postituslistalle niin saat kuukausittaisen jäsenkirjeen ja muutakin tanssiin liittyvää postia.

Käy kurkkaamassa www.tanssintahtionline.fi -sivuja ja tutustu online-kursseihin.

Olet onnistuneesti liittyny jäsenkirjeeseen.